Skip Navigation or Skip to Content

Integrale aanpak energie, circulariteit en klimaat

Bij het bouwen van een duurzame economie worden energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie doorgaans als aparte onderwerpen aangepakt. Maar hierdoor zijn veel energie- en klimaatmaatregelen niet circulair. In het programma duurzame economie werken we bij Midpoint Brabant samen met onze partners er juist aan om deze onderwerpen elkaar te laten versterken.

Als onafhankelijke schakel tussen ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties kan Midpoint Brabant de goede verbindingen leggen. En ook écht een vuist maken met krachtige businesscases voor ondernemingen. We informeren, inspireren en gaan er samen met jou concreet mee aan de slag.

Van lineaire naar circulaire economie

Duurzaamheid - Willem II - Circulaire economie

 

Het Rijk wil in 2050 een volledig circulaire economie. Voor 2030 is het tussendoel een halvering van het gebruik van mineralen, metalen en fossiele grondstoffen die uit de natuur worden gehaald. De gemeenten Tilburg en Waalwijk hebben zelfs de ambitie om respectievelijk al in 2045 en 2043 100% circulair te zijn.

Met het programma circulaire economie werken we samen met onze partners aan het wegnemen van belemmeringen. Ook helpen we met kennisdeling en innovaties om de transitie te versnellen. Dit doen we onder meer met deze projecten:

 • Up New: leer- en experimenteercentra waar je kunt ervaren hoe circulaire economie in de praktijk werkt en hoe je hier als ondernemer, onderzoeker, student, docent, ambtenaar en bestuurder mee aan de gang kunt gaan. Via de website up-new.nl, LinkedIn en Instagram kun je je laten inspireren en actief meedoen met ideeën uitwisselen over circulair ondernemen en onderwijs.
 • Symbiosis4Growth: bedrijven wisselen (rest)materialen en energie met elkaar uit en kunnen gebruik maken van aanwezige kennis, capaciteit, faciliteiten en innovaties.
 • CIRCO Tracks: in workshops leren organisaties hoe zij circulariteit binnen hun keten kunnen integreren.
 • Masterclass Circulair aanbesteden: tijdens een interactieve bijeenkomst leer je hoe je circulariteit kan integreren in een aanbesteding. Hierdoor activeer je leveranciers en draag je bij aan het realiseren van de duurzame doelstellingen van de eigen organisatie.
 • Circulaire Economie Smart Industry Coach: onze coach helpt maakbedrijven hoe zij circulariteit kunnen integreren in hun eigen productketen.
 • Financieringsmodel duurzame maatregelen voor ondernemers: met het financieringsmodel DESCO helpen wij organisaties bij het daadwerkelijk kunnen doorvoeren van circulaire maatregelen. Wij investeren in benodigde kennis en hulpmiddelen en u betaalt met gerealiseerde besparingen.

Naar minder en duurzame energie

Duurzaamheid - Economie Transitie - Green Deal

 

Nederland moet in 2050 klimaatneutraal zijn, met als tussendoel 55% CO2 reductie in 2030. Voor de regio Midden-Brabant is in de REKS (Regionale Energie en Klimaat Strategie) opgenomen dat we uiterlijk 2030 minimaal 20% energie gaan besparen en 1 TWh duurzame elektriciteit (zon- en windenergie) opwekken.

Ook hier werken we samen met onze multi helix partners samen en gebruiken we elkaars expertise en innovatiekracht om de doelen te halen, onder meer met de volgende projecten:

 • Green Deal: stakeholders leggen vast hoe zij samen een bedrijventerrein of branche verduurzamen. Momenteel loopt er voor de zorg in Midden-Brabant, op het Tilburgse bedrijventerrein Loven en Kanaalzone en De Haven in Waalwijk een integrale aanpak van energietransitie, klimaatadaptatie én circulaire economie.
 • Onderzoek infrastructuur waterstof: onderzoek wat waterstof kan bijdragen aan een duurzame economie in Midden-Brabant en hoe ontwikkelingen zoals lokale elektrolysers en de Delta Corridor daar binnen passen.
 • Voorkomen en oplossen netwerkcongestie: een energievoorziening op basis van duurzame bronnen zorgt voor ongelijkheid tussen het opwekken en afnemen van elektriciteit. Daarnaast gaan we steeds minder fossiele brandstoffen gebruiken en zijn we transport en productieprocessen aan het elektrificeren. Hierdoor is ons netwerk steeds vaker overbelast en werken we in de regio samen om verdere netcongestie te voorkomen.
 • Multimodaal transport: besparen van CO2 door minder wegtransport en meer vervoer via water en spoor.
  Opzetten retourlogistiek: maakbedrijven krijgen te maken met de uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (UPV) en moeten afgedankte producten terugnemen en hoogwaardig inzetten. Logistieke ketens gaan extra toegevoegde waarde leveren met het vormgeven van een efficiënte retourlogistiek. Zo besparen we kilometers, maar ook inzet primaire materialen.

Opvangen effecten klimaatverandering

Duurzaamheid - Klimaatverandering – Klimaat

 

Door de toegenomen hoeveelheid CO2 warmt de wereld op. De samenleving krijgt te maken met de gevolgen, zoals extreme regenval, droogte en hittestress. We moeten dan ook maatregelen nemen om de risico’s op rampzalige effecten te verminderen. Midden-Brabant onderkent dit en heeft als enige regio in Nederland Klimaat toegevoegd aan de Regionale Energie Strategie (REKS, Regionale Energie en Klimaat Strategie).
Klimaatadaptatie vraagt om specifieke kennis van lokale gebieden om de juiste maatregelen te nemen, zoals waterberging en vergroening. Samen met onze partners ontwikkelen we een routekaart met onder meer deze projecten:

 • Klimaatadaptatieprogramma BOEKK: met het programma Bedrijventerrein Omgeving En Koppel Kansen werken ondernemers op bedrijventerreinen samen met buren van aanpalende gebieden zoals agrariërs, bosbeheerders en bewoners. Zo kan een natuur- en/of landbouwgebied veel behoefte hebben aan regenwater van het bedrijventerrein en kunnen medewerkers bedrijventerreinen in de pauze verkoeling zoeken in aanpalende natuurgebied.
 • Een Gezond Leisureklimaat: advies, ondersteuning en collegiale samenwerking bij het beschermen van je bedrijf tegen droogte, hitte en hoosbuien als gevolg van klimaatverandering.
 • Blijvende souvenirs: gasten van recreatiebedrijven krijgen bij en na hun verblijf een bijzondere beleving op het gebied van klimaat en daarmee een souvenir voor blijvende gedragsverandering.
Joost Ploos van Amstel - Programmamanager Duurzame Economie