Skip Navigation or Skip to Content

Voortgang collectief lokaal energiesysteem (Energy Hub) op Bedrijventerrein Haven Waalwijk

Dit is een publicatie van Stichting Waalwijk CO2 vrij

Als onderdeel van het project De Grote Oogst – en in opdracht van Stichting Waalwijk CO₂ vrij en met een financiële bijdrage van Rabobank De Langstraat – voert Parkmanagement Waalwijk een inventarisatie uit van de energieprofielen en de ruimte die nog beschikbaar is, binnen de gecontracteerde vermogens van 50 grootste energieverbruikers op Haven 1 t/m 8. Deze inventarisatie is de eerste stap om te komen tot een collectieve energievoorziening op Bedrijventerrein Haven.

Wat ging vooraf

In 2023 hebben zeven bedrijven deelgenomen aan een pilot van de ontwikkeling van een energiehandelsplatform. Door de netcongestie is de aandacht van de pilot deels verlegd naar het vinden van oplossingen voor deze netcongestie. In oktober zijn de resultaten aan de deelnemende bedrijven gepresenteerd. Conclusie was dat er binnen de gecontracteerde transportvermogens nog volop ruimte is voor extra vermogen. Dit potentieel kan echter alleen worden gerealiseerd door samen te werken en meer flexibiliteit in te bouwen in het gebruik van elektriciteit. Ook in oktober heeft netbeheerder Enexis aan een volle zaal ondernemers een toelichting gegeven op de netcongestieproblematiek en mogelijke oplossingen om optimaal gebruik te maken van het elektriciteitsnet op bedrijventerreinen. Een van de oplossingen is een groeps-transportovereenkomst. Enexis gaf toen ook aan dat in de loop van 2024 dergelijke overeenkomsten mogelijk worden waarbij bedrijven samen kunnen gaan werken om gecontracteerd vermogen en piekverbruik beter op elkaar af te stemmen, waardoor Enexis via de groepsovereenkomst meer mogelijk kan maken binnen de deelnemers van een groep.

Stappenplan netcongestie

Enexis heeft hiervoor een stappenplan netcongestie voor bedrijventerreinen opgesteld. De eerste 3 stappen bestaan uit het inventariseren van de beschikbare energiedata en toekomstplannen van deze bedrijven. Stichting Waalwijk CO₂ vrij heeft het stappenplan van Enexis omarmd. Daarop heeft Parkmanagement Waalwijk samen met Stichting Waalwijk CO₂ vrij en de gemeente Waalwijk het initiatief genomen om de energiedata van ca. 50 essentiële bedrijven (grootverbruikers, grote logistiek i.v.m. laadcapaciteit, grote daken) in kaart te brengen. Als voorbereiding op de groepsovereenkomst en mogelijke oplossingen voor de netcongestie. Dit initiatief kan gezien worden als uitbreiding van de pilot die we afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Als onderdeel van de inventarisatie hebben de bedrijven een machtiging afgegeven die netbeheerder Enexis toestemming geeft om met de energiedata aan de slag te gaan en anderzijds om de kwartierdata bij het meetbedrijf op te vragen. We hebben uiteindelijk maar liefst 50 machtigingen ontvangen!

Stip aan de horizon

Doel van deze collectieve aanpak is om bedrijventerrein Haven 1 t/m 8 toekomstbestendig te maken wat betreft de energiebehoefte. Ondernemers moeten stroom kunnen krijgen die ze nodig hebben en ondernemers moeten energie kunnen opwekken op hun daken zonder de PV-installaties in de weekenden uit te hoeven zetten. Door de beschikbare transportcapaciteit gezamenlijk optimaal te gebruiken en duurzaam opgewekte energie in een virtueel net te delen zullen (dure) pieken in de stroomvraag en verlies van duurzaam opgewekte energie worden voorkomen. Daarnaast zullen hoge maatschappelijk kosten als gevolg van verzwaring van netwerken worden voorkomen, kunnen nieuwe projecten doorgang vinden en zullen we minder last hebben van congestieproblematiek.

Midpoint Brabant begeleidt de Green Deal (incl. Grote Oogst) waar dit project uit voortkomt.

Midpoint Brabant