Skip Navigation or Skip to Content

Regionaal Investeringsfonds MBO

In het Techniekpact hebben betrokken partijen afgesproken dat er een Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) in het leven wordt geroepen.

RIF stimuleert publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs om zo betere aansluiting van beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt te realiseren. In regio Zuidoost, waar Midpoint Brabant onder valt, is bijvoorbeeld een project goedgekeurd van ROC Tilburg en Zorgacademie Midden-Brabant voor betere afstemming van de arbeidsmarkt op het thema transmurale zorg. OCW heeft voor 2018 opnieuw € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor nieuwe projecten. De € 100 miljoen voor het techniekpact is toegezegd in het regeerakkoord: ‘We stellen structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het VMBO’. Er zijn nog geen concrete maatregelen bekend om het geld te besteden. Wordt vervolgd.

Midpoint Brabant