Skip Navigation or Skip to Content

Nieuw Platform Energiemakelaar stimuleert uitwisseling (rest)energie en (rest)warmte tussen organisaties

Op donderdag 9 september is het Platform Energiemakelaar officieel gelanceerd tijdens een netwerkbijeenkomst in Middelburg. Voortbouwend op de resultaten van het Interreg-project DOEN dat eind september afloopt, gaan diverse partijen in Zuid-Nederland en Vlaanderen een community van onafhankelijke energiemakelaars vormen voor het delen van kennis en ervaringen. Een energiemakelaar initieert de uitwisseling van onbenutte (energie-)reststromen door partijen als bedrijven, overheden en gebouwenbeheerders te verbinden. Ook begeleidt de makelaar hen bij de uitwerking van een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoord business model.

Platform Energiemakelaar organiseert opleidingen met een eigen methode die is ontwikkeld tijdens het Interreg project DOEN en biedt persoonlijke begeleiding door ervaren coaches. Naast technisch inhoudelijke aspecten worden de opleiding ook soft skills meegenomen. De community zet zich in voor de transitie naar een circulaire economie, waarbij reststromen zo hoogwaardig mogelijk opnieuw worden benut. De Energiemakelaar richt zich in eerste instantie  op energiereststromen (warmte en koude), maar ook andere reststromen zoals water, materialen kunnen worden meegenomen. De energiemakelaars zijn hiervoor speciaal opgeleid en zetten zich in voor cases en kennis- en methodiekdeling. Zij slaan bruggen tussen ‘eilanden’ van stakeholders met individuele belangen, om zo tot nieuwe structurele vormen van samenwerking te komen. De energiemakelaars opereren op regionale schaal.

Versnelling warmtetransitie door warmtenetten

Frank de Bruijn, in opdracht van Stichting MOED als energiemakelaar en coach actief binnen DOEN, licht toe waarom energie-uitwisseling zo belangrijk is: “Van ons totale energieverbruik gaat 60% naar warmte, zowel voor de industrie als voor de verwarming van woningen. Daarvoor gebruiken we nu bijna uitsluitend fossiele brandstoffen. Voor de transitie naar koolstofarme energievoorziening is verduurzaming van warmte essentieel. Daarvoor moeten we alles uit de kast halen, ook de restwarmte die nu de lucht in gaat. Om een idee te geven: de restwarmte die onbenut de lucht ingaat is evenveel als het gasverbruik van alle Nederlandse huishoudens gezamenlijk, ongeveer 15 miljard m3 per jaar! Er is dus al zo ontzettend veel energie. Wij kunnen met onze aanpak echt een grote turbo zetten op de energietransitie. De grote uitdaging is om aanbieders en verbruikers van warmte met elkaar in contact te brengen. Daarbij ontbreekt dikwijls nog een stap vooraf: bedrijven bewust maken van het potentieel van beschikbare (rest)warmte die ze kunnen uitkoppelen naar verbruikers. Met het Platform Energiemakelaar gaan we partijen structureel met elkaar verbinden en de nieuwe aanpak verder uitwerken op basis van de succesvolle cases die het project in Vlaanderen en Nederland heeft laten zien.”

De projectpartners zijn actief bij gemeenten en bedrijventerreinen met nieuwe cases voor warmtenetten met industriële restwarmte. De energiemakelaars gaan daarbij aan de slag met de binnen Interreg DOEN ontwikkelde methoden en tools die bewezen succesvol zijn. Deze worden uitgerold in veertien projecten van warmte- of reststromenuitwisseling: zes in Vlaanderen, vier in Nederland en vier grensoverschrijdend. Deze video laat twee succesvol gerealiseerde projecten zien, één in Nederland en één in Vlaanderen, andere projecten, onder andere in Hart van Brabant, zijn vol in ontwikkeling.

Verbindende rol

Miett Tajthy is als projectleider namens Stichting MOED verbonden aan het project: “MOED staat voor de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. Het is een stichting met een publiek/privaat bestuur , die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden-Brabant. Ons doel is om aan de hand van business cases projecten te ontwikkelen die bijdragen aan energiebesparing en grootschalige duurzame energievoorziening en -afname in de regio. Door het regisseren van de uitwisseling van restwarmte en -koude dragen we bovendien bij aan een circulaire economie. Als kennismakelaar en netwerkpartner vervullen we een verbindende rol tussen partijen.”

Doe je ook mee?

Ben jij actief betrokken bij de realisatie van samenwerkingen op het gebied van energie, op industriële schaal, of tussen industrie en gebouwde omgeving, bijvoorbeeld door de realisatie van een (rest)warmtenet? Wil jouw organisatie zelf ook als energiemakelaar aan de slag? Neem dan contact op met Platform Energiemakelaar via Frank de Bruijn, fdebruijn@duurzaammoed.nl.

Voor meer informatie bekijk hier deze video en de website, waarop succesvolle case te zien en te lezen zijn.

De partners in Platform Energiemakelaar zijn Stichting MOED (partnerorganisatie van Midpoint Brabant), BOM, Condugo, Stad Gent, Kelvin Solutions, POM Antwerpen, POM Oost-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, Warmtenetwerk Vlaanderen, Province Zeeland. Het project is een initiatief van Interreg Vlaanderen-Nederland.

 

 

Midpoint Brabant