Skip Navigation or Skip to Content

Miljoen euro voor maatschappelijke arbeidsmarktinnovatie

Goed nieuws op het gebied van maatschappelijke arbeidsmarktinnovatie: een landelijk samenwerkingsverband van de Fontys, Hanzehogeschool, Saxion, Windesheim, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en partners uit het werkveld ontvangt een subsidie van één miljoen euro van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA voor het project Human Capital Innovatie ter versterking van het Maatschappelijk Verdienvermogen, dat zorgt voor maatschappelijke impact om de economie te versterken.

Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen
De noodzaak voor human capital innovatie is groot vanwege drie kernvraagstukken. Allereerst dreigen arbeidstekorten de langjarige economische groei te belemmeren door krimp van de beroepsbevolking en onvoldoende productiviteitsgroei. Ten tweede is er sprake van een verschuivende vraag naar arbeid als gevolg van verschillende transities (zoals die in de energie, de digitalisering en de zorg). Tot slot is er steeds meer sprake van een kloof tussen de toekomstige arbeidsvraag en de kennis en vaardigheden van de huidige beroepsbevolking.

Lessen delen
De afgelopen jaren zijn veel (regionale) experimenten en programma’s gerealiseerd voor ontwikkeling en benutting van human capital. Maar lessen worden nog onvoldoende opgehaald en gedeeld tussen regio’s en sectoren. Ook werken ze nog onvoldoende door in het mkb, bereiken ze te weinig de doelgroep van praktijkopgeleide medewerkers en wordt hun effectiviteit te weinig onderzocht.

Het programma Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen heeft als doel om informatie over de innovatie van de arbeidsmarkt te genereren en uit te wisselen. Het biedt een loket voor de overdracht van deze kennis naar regionale en landelijke partners. Het gaat dan om onderwerpen als het helder formuleren van de behoefte aan scholing, het aanjagen van de ontwikkeling van oplossingen op het gebied van leven lang ontwikkelen en het stimuleren van een leercultuur binnen organisaties.

Ambitie
Het landelijke samenwerkingsverband Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen wil een toonaangevende onderzoeksgroep en een gewilde (inter)nationale partner worden die bijdraagt aan maatschappelijk verdienvermogen via human capital innovatie door het versterken van responsiviteit van mensen, bedrijven, netwerken en regio’s. Voor de regio Midden-Brabant zetten LeerWerkLoket en Midpoint Brabant mankracht in bij dit samenwerkingsverband.

Midpoint Brabant