Skip Navigation or Skip to Content

Interview Bas Kapitein (directeur Midpoint Brabant): “In Midden-Brabant maken we werk van brede welvaart”

Bas, hoe typeer je het jaar 2023 voor de regio Midden-Brabant?

2023 is het eerste volle jaar van het nieuwe vierjarige Midpoint Brabant-actieprogramma voor Midden-Brabant. Onlangs publiceerde Rabo Research een rapport over de economische verschillen tussen regio’s. Het is mooi nieuws dat Midden-Brabant als een van de economische groeiregio’s uit de bus komt. Medio 2023 bleek onze regio al koploper te zijn in de transitie naar de nieuwe economie. En dat is nou precies waar we het afgelopen jaar zo hard aan hebben gewerkt, samen met vele ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. Een positief signaal dus. En nu moeten we doorpakken!

De onlangs getekende Regio Deal met het Rijk is een hoogtepunt. Wat is hiervan de overkoepelende gedachte?

Inderdaad een hoogtepunt. En een bevestiging van het feit dat we steeds beter weten waar het nog aan schort in onze regio. En waar juist onze unieke kracht ligt om bepaalde uitdagingen het hoofd te bieden. Het Rijk waardeert onze kritische zelfanalyse en onze voorstellen voor projecten waarmee we onze economie en samenleving versterken. Op 1 november gaf demissionair minister Hugo de Jonge het startschot voor de Regio Deal Midden-Brabant. Het ministerie kende € 12,5 miljoen toe voor negen door Midpoint Brabant opgewerkte innovatieprojecten gericht op de brede welvaart in deze regio én ons land. Door diverse partijen wordt dit verhoogd naar maar liefst € 37 miljoen. 

Midden-Brabant is een grote onderwijsregio. We beschikken over een enorm kennispotentieel op het gebied van mens, gedrag, maatschappij en data. Onder het motto ‘Ondernemen, innoveren en experimenteren met de mens centraal’ verbinden we kennis en praktijk. In innoveer- en experimenteeromgevingen werken ondernemers, experts, onderzoekers en studenten vier jaar lang aan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en gezondheid en welzijn. Met inzet van talent en nieuwe datatechnologieën versterken we het ondernemerschap in het breed aanwezige mkb, dragen we bij aan nieuw ondernemerschap en verdienvermogen én bevorderen we het welzijn in onze regio. 

Vanuit Midpoint Brabant hebben we deze Regio Deal tot stand gebracht samen met vele ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. 

Om bij te dragen aan brede welvaart zet de regio onder andere in op duurzaamheid? Hoe pak je dit aan?

Bij duurzaamheid draait het om de samenhang van energie, klimaat en circulaire economie. In de Regio Deal ondersteunt het Rijk Smart Port Waalwijk in de ambitie om de eerste 100% duurzame binnenhaven van Europa te worden, met een uitstootvrije logistieke keten van aanvoer, overslag en distributie van goederen. In het project Circulaire Stromen richten we ons op het reduceren van afval- en reststromen met circulaire materialen, sluitende logistieke ketens en duurzaam vervoer. Met een derde Regio Deal project, Future Logistics, zetten Tilburg University en het logistieke bedrijfsleven een fieldlab op om vanuit wetenschappelijke kennis de transitie naar duurzame logistiek te versnellen. Ook gaan we mkb-ondernemers ondersteunen bij het meten, rapporteren en verbeteren van hun duurzame prestaties. Dat doen we met het Regio Deal project Verbeteren duurzame bedrijfsvoering mkb. 

Maar ook naast de Regio Deal maken we via Midpoint Brabant al grote stappen door het aanjagen van Green Deals op bedrijventerreinen in inmiddels vier gemeenten: Dongen, Heusden, Tilburg en Waalwijk. In Gilze en Rijen en Loon op Zand loopt een pilot voor een Green Deal in het centrum. Hierbij helpen we ondernemers met maatregelen op het gebied van duurzame energie, klimaat en circulair ondernemen. Voor de regio doen we met Midpoint Brabant een onderzoek naar de toekomstkansen van waterstof in het kader van de ondergrondse buisleidingstraat Delta Rhine Corridor van Rotterdam naar Noordrijn-Westfalen. Deze gaat in onze regio door Dongen, Tilburg en Oisterwijk lopen. 

Ook leefbaarheid & welzijn krijgt aandacht bij Midpoint Brabant. Wat houdt dit in?

Midpoint Brabant is een regionale economische ontwikkelingsmaatschappij. Bij het werken aan de economie mikken we op het vergroten van de brede welvaart in Midden-Brabant. Dat betekent dat we met onze activiteiten welvaart én welzijn van inwoners in de regio willen bevorderen. Onder meer met een tweetal Regio Deal-projecten dragen we bij aan leefbaarheid en welzijn in Midden-Brabant. 

In het project Wijkaanpak werken samenwerkingspartners aan het versterken van de bestaanszekerheid, gezondheid, veiligheid en arbeidsparticipatie van inwoners in kwetsbare wijken in Tilburg en Waalwijk. Tilburg University, Fontys, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en beide gemeenten gaan met onderzoek en praktijkexperimenten aan de slag om bewezen middelen in te zetten en door te ontwikkelen. 

Het programma Leisure for a better Society draagt bij aan het (be)leefbaar houden van Brabant. In de tweejaarlijkse publieksmanifestatie Van Gogh Homeland die in het kader van dit programma georganiseerd zal worden ervaren bezoekers oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Met Nederlands grootste meester en Brabander Vincent van Gogh als inspiratiebron. Partners in dit project zijn onder meer Yuverta, BUas, De Rooi Pannen en Efteling, Libéma, MVRDV, VisitBrabant en Citymarketing Tilburg. De eerste Van Gogh Homeland Biënnale vindt plaats in 2026. 

Digitalisering en AI moeten versnelling brengen in al deze ontwikkelingen. Leg eens uit!

Samen met Gemeente Tilburg en vele partners werken we aan de ontwikkeling van de Tilburgse Spoorzone tot een Digital Innovation District waar kennisinstellingen, bedrijven, startups en overheden zich inzetten voor een toekomstbestendige economie en samenleving. Oftewel: oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op basis van onderzoek en toepassingen van technologie en AI, én het inbedden hiervan in onze samenleving. MindLabs vervult hierin een spilfunctie. Des te belangrijker is het dat we dit met middelen uit de Regio Deal ook de komende jaren kunnen ondersteunen.

In het project Slimmer Werken helpen we bedrijven om hun productiviteit te verhogen met automatisering en efficiënte inzet van medewerkers. Als een van dé logistieke hotspots van Nederland werken we in Midden-Brabant samen met Logistics Community Brabant aan digitale vernieuwingen die bijdragen aan slimmere en duurzamere logistiek met meer toegevoegde waarde. Hier hebben inmiddels al meer dan 250 bedrijven in onze regio van geprofiteerd. 

Ook talentontwikkeling moet voor die versnelling zorgen… Noem eens een paar concrete voorbeelden.

Met ons programma Deltaplan Techniek maken we inwoners enthousiast voor leren of werken in de techniek. In inmiddels zes gemeenten organiseren we hiervoor met diverse partners een Dag van de Techniek. En met de gemeenten Hilvarenbeek en Loon op Zand zijn we hierover in gesprek. Via het Rangeerterrein zijn in 2023 maar liefst 340 mensen op het juiste spoor gezet naar een baan of opleiding in de logistiek, techniek, zorg of vrijetijdssector. Via Jongerenpunt zijn ruim 150 jongeren die zich eerder ‘onder de radar’ bevonden aan een baan geholpen. En met campagnes over gratis ondersteuning rondom werk, studie, zorg en geld heeft Jongerenpunt ruim 70.000 jongeren en hun ouders bereikt. Ook zijn we gestart met een uitgebreid actieprogramma voor het behoud van talent in onze regio. Zo werken we onder meer aan een online platform met een aanbod van stageplaatsen, bijbanen en challenges.

Wat zijn de plannen voor startups in Midden-Brabant?

Onder de noemer Startups for Society hebben Midpoint Brabant, Avans, Fontys, Tilburg University en Gemeente Tilburg de krachten gebundeld om dé regio voor ondernemen met maatschappelijke waarde te worden. Daarvoor ondersteunen we startups die doelgericht impact op de samenleving maken en die maatschappelijke innovatie in hun businessmodel toepassen bij hun ontwikkeling. Dit vraagt soms om een ander type ondersteuning dan voor high tech startups nodig is. In Midden-Brabant willen we uitgroeien tot dé plek waar impact startups de ruimte krijgen om zich versneld te ontwikkelen.

Station88, het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, gaat integreren met Midpoint Brabant. Waarom is hiervoor gekozen en wat zijn de plannen?

We willen mkb-bedrijven en startups veel beter van dienst zijn. Dan helpt het om alle dienstverlening via één goed vindbaar loket aan te bieden. Achter de schermen hebben we hiervoor in 2023 de voorbereidingen getroffen. Samen met Station88 heeft de nieuwe afdeling Midpoint Brabant Services in 2023 meer dan 5000 mkb-ondernemers bereikt en ondersteund via evenementen, inspiratiesessies, seminars, workshops en individuele begeleidingstrajecten op het gebied van groeistrategie, hrm, digitalisering en verduurzaming. Ook hebben we weer vele mkb’ers en startups geholpen met het vinden van de juiste financiering, onder meer via de Financieringstafel en het Leisure Ontwikkelfonds Noord-Brabant.

Er loopt ook een traject over de herinrichting van bestuur en organisatie. Wat is hiervan het idee?

We willen de slagkracht van het samenwerkingsverband Midpoint Brabant en van de ondersteunende organisatie vergroten. Zodat we nog sneller kunnen inspelen op de actuele behoeften uit de markt en samenleving. En we met ons werk aan een veerkrachtigere regionale economie nog meer bijdragen aan de welvaart en het welzijn van alle Midden-Brabanders. Hiervoor richten we samen met experts de beste juridische en fiscale vorm in. Ook zullen we naast bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden, maatschappelijke partners betrekken bij het samenwerkingsverband. Dit krijgt in de loop van dit jaar zijn beslag. 

De regio Midden-Brabant wil zich nadrukkelijker profileren. Wat is de insteek en wat zijn de plannen?

Het afgelopen jaar hebben we met partners uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid en maatschappij de positionering van onze regio geformuleerd. We hebben gekeken naar wat onze unieke kracht is. Dan springen een paar dingen echt in het oog. We zijn van oudsher een regio met een sterk sociaal-maatschappelijk karakter. We zijn een echte onderwijs- en talentregio, waarbij we uitblinken in kennis van mens, gedrag, maatschappij en data. Ondernemerschap en de vindingrijkheid om onszelf opnieuw uit te vinden zitten ons in het bloed. Dat bewijzen de vele mkb-(familie)bedrijven elke dag. Onze overheid draagt bij door experimenteerdrift letterlijk en figuurlijk de ruimte te bieden. In 2024 willen we met een langetermijncampagne starten om onze regio op de kaart te zetten als broedplaats voor ondernemend talent. Talent dat zich met behulp van mensgerichte innovatie inzet voor vooruitgang. De campagne wordt gedragen door vele partijen.

Wat kunnen we nog meer verwachten in 2024?

Al deze ingrediënten helpen ons om nog slagvaardiger te zijn met onze diensten, programma’s en projecten. Onze regionale, landelijke en internationale samenwerkingen zijn hierbij cruciaal. Zo werken we met de BOM en de overige Brabantse regionale ontwikkelingsmaatschappijen (Agrifood Capital, Brainport Development en REWIN) intensief samen op basis van een Brabantse Agenda. De Stedelijke Regio Breda-Tilburg gaat weer nieuwe stappen maken in de ontwikkeling van dit gebied. Daar draagt Midpoint Brabant graag aan bij. Voor sommige zaken is de schaal van Zuid-Nederland het meest geschikt en effectief als samenwerkingsniveau. Voor die zaken werken we samen in het Economisch Netwerk Zuid-Nederland. Ook die samenwerking levert heel concrete dingen op: bijvoorbeeld een groot programma voor groene chemie en circulaire (woning)bouw. Niet praten maar doen dus. Steeds met het oog op wat het moet opleveren. Meer welvaart en welzijn voor onze inwoners. Ons credo is niets voor niets: ‘Ondernemen, Innoveren en Experimenteren met de mens centraal’. 

Midpoint Brabant