Skip Navigation or Skip to Content

Brainport Network wordt ENZuid in 2020

Economisch Netwerk Zuid-Nederland, kortweg: ENZuid. Zo heet per 1 januari 2020 het nieuwe, strategische samenwerkingsverband van acht Zuid-Nederlandse regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het gaat om een uniek sterke bundeling van regionale krachten die schaal- en netwerkvoordelen oplevert, goed voor versnelde innovatie, economische ontwikkeling en welvaart. Brainport Network gaat over in ENZuid samen met West-Brabant en Zeeland.

ENZuid verknoopt en bouwt voort op regionale triple helix netwerken van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Centraal staat business maken van missiegedreven innovatie. Ofwel: inspelen op  maatschappelijk urgente, geen geografische grenzen kennende uitdagingen zoals het klimaat, de energietransitie, duurzaamheid en een evenwichtige arbeidsmarkt. Dat met hulp van krachtige interregionale verbindingen en een optimale gezamenlijke innovatiestrategie in Europees verband. Grootschalige, grensoverschrijdende samenwerking vraagt om een goede netwerkstructuur en organisatie. ENZuid is hierop het antwoord. De thema’s arbeidsmarkt en kapitaal worden voortgezet in 2020. Nieuwe thema’s worden door de deelnemers bepaald, waarbij energietransitie al nadrukkelijk wordt genoemd. Naast een actief directieoverleg zal jaarlijks de bestuurlijke topsessie ‘het kastelenoverleg’ van 8 regionale Economic Boards en de besturen van de drie provincies worden georganiseerd met als gastheren de drie Commissarissen van de Koning van Zuid-Nederland, in 2020 op 24 juni.

Springplank

In eerste instantie faciliteert ENZuid inhoudelijk contact tussen netwerkpartners, om in tweede instantie ook als springplank te fungeren voor actie vanuit gelegenheidscoalities of vanuit het gehele netwerk. ENZuid faciliteert inhoudelijk contact tussen netwerkpartners door het delen van kennis, het organiseren van ontmoetingen op zowel directieniveau als bestuurlijk niveau en het agenderen van verbindende thema’s. Op deze manier biedt ENZuid een springplank voor ‘bottom-up’ te initiëren gezamenlijke actie vanuit gelegenheidscoalities of vanuit het gehele netwerk. Denk bijvoorbeeld aan innovatieve projectontwikkeling en lobbyvoering in Den Haag en Brussel. Een belangrijke gedeelde opgave is bijdragen aan een optimale Zuid-Nederlandse innovatiestrategie (RIS3) in aansluiting op Europees programmabeleid.

Deelnemers

ENZuid bestaat uit Economic Board Zeeland, REWIN, Midpoint Brabant, Brainport Eindhoven, AgriFood Capital, Crossroads Limburg, Keyport, Economische Samenwerking Zuid-Limburg (E.S.Z.L.) en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Voorloper van ENZuid is Brainport Network als ‘netwerk van netwerken’ in Zuidoost-Nederland

Meer informatie

Op 1 januari wordt de site gelanceerd over het nieuwe netwerk: www.enzuid.nl

 

“ENZuid vergroot de kracht van de innovatiemotor die Zuid-Nederland is, door op een slimme manier regio’s te verbinden en de daar beschikbare topcomponenten samen te brengen. Om zo op maximale sterkte grote uitdagingen aan te gaan als verduurzaming, energietransitie en vernieuwing op de arbeidsmarkt. Midpoint Brabant deelt deze spirit van coalitievorming. Vanuit het hart van Zuid-Nederland werken we sowieso graag intensief samen met buurregio’s. Wat we graag inbrengen, en juist ook in ENZuid, is expertise op het snijvlak van technologie en gedrag.”

– Bas Kapitein, Algemeen Directeur, Midpoint Brabant

 

Midpoint Brabant