Skip Navigation or Skip to Content

Activiteiten energietransitie Stichting MOED over naar Midpoint Brabant

Nieuws op het gebied van energietransitie in Midden-Brabant: per 1 januari 2022 gaan de activiteiten van Stichting Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) volledig over naar Midpoint Brabant, de regionale economische ontwikkelorganisatie. Het Midpoint Brabant programma Energietransitie krijgt een eigen programmamanager. Ook komt er een stuurgroep Energietransitie.

De afgelopen twee jaar werd MOED geleid door directeur Frans Mutsaers. Hij licht toe: “Sinds 2013 hebben we veel initiatieven voor duurzame energieopwekking en -toepassing geïnitieerd, ontwikkeld en uitgevoerd. Het is nu tijd voor een nieuwe fase. Door energietransitie te integreren in Midpoint Brabant krijgt de regio aanzienlijk meer slagkracht op het gebied van deze cruciale maatschappelijke opgave.”

Synergie door integrale aanpak

Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant, onderstreept het strategisch belang van energietransitie voor de regio: “Dit is één van de hoofdthema’s in de strategische meerjarenagenda van Regio Hart van Brabant. Het is dan ook logisch dat Midpoint Brabant dit als regionaal economisch samenwerkingsverband verder gaat ontwikkelen en uitvoeren. Als onafhankelijke schakel tussen ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties kunnen we de juiste verbindingen leggen. En ook écht een vuist maken met krachtige businesscases. Het programma sluit bovendien goed aan bij de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) van Regio Hart van Brabant. Door onze integrale aanpak zijn we in staat om synergie te creëren tussen de aanverwante gebieden energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.”

Succesvolle projecten, zoals Green Deal

Stichting MOED is acht jaar geleden op initiatief van de gemeente Tilburg, Waalwijk en Goirle opgericht om buiten de gemeentelijke organisatie samen met bedrijfsleven en onderwijs initiatieven op het gebied van duurzaamheid te ontplooien. Zo leverde de stichting een belangrijke bijdrage aan de realisatie van burgerwindpark De Spinder, de windturbines op de voormalige stortplaats in Noord-Tilburg. Ook begeleidde MOED diverse scholen naar energietransitie en ontwikkelde ze samen met partners een werkmethodiek en opleiding tot energiemakelaar.

In het kader van de Green Deal heeft MOED de afgelopen drie jaar de verduurzaming van de Tilburgse bedrijventerreinen Kraaiven Vossenberg begeleid, met meer dan honderd deelnemers. Het gaat hier om energiebesparing bij bedrijven en collectieve projecten op het gebied van energieopwekking en -uitwisseling, en klimaatadaptieve maatregelen tegen hittestress en wateroverlast. MOED heeft deelgenomen aan de Green Deal op het bedrijventerrein Tijvoort in Goirle en heeft hier als lid van de werkgroep diverse initiatieven genomen en ondersteund. Onder begeleiding van MOED is de Green Deal ook uitgevoerd bij een groot aantal zorginstellingen in Tilburg, Waalwijk, Goirle en Loon op Zand.

Op dit moment werkt MOED onder meer aan de ontwikkeling van een plan van aanpak voor een nieuwe Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone in Tilburg en een advies voor de gemeente Tilburg over alle volgende Green Deals voor de bedrijventerreinen.

Midpoint Brabant