Een platform gedreven door ondernemers.

Midpoint Brabant Smart Logistics is het platform van ondernemers, gemeenten en kennisinstellingen die het logistieke vestigingsklimaat en ecosysteem in Midden-Brabant versterken. Dat doen wij via concrete activiteiten en projecten.

Onze missie

Midpoint Brabant Smart Logistics is als platform de verbindende factor tussen ondernemers, overheid en onderwijs. Het richt zich op het creëren van een optimaal ecosysteem en vestigingsklimaat voor bedrijven in (of gelieerd aan) de supply-chain en het ontwikkelen van een aantrekkelijk logistiek arbeidsklimaat in Midden-Brabant. Om dit doel te bereiken ondersteunt en onderneemt MBSL initiatieven op het gebied van onder andere innovatie, arbeidsmarkt en duurzaamheid.

Onze visie

De positie van Midden-Brabant als logistieke topregio in Nederland en Europa verder versterken.

Onze doelen

1. Innovatieve logistieke ideeën initiëren, stimuleren en ontwikkelen
2. Behoud en ontwikkeling van het logistieke arbeidskapitaal
3. Versterken van de positionering van Midden-Brabant als duurzame logistieke topregio op (inter)nationale schaal

Hoe bereiken we dat?

Met daadkrachtige samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid – een robuust logistiek netwerk. De stuurgroep van Midpoint Brabant Smart Logistics heeft een Triple helix samenstelling en bestaat uit:

• 5 innovatieve ondernemers uit de regio;
• de wethouders EZ van de gemeentes Tilburg en Waalwijk;
• de voorzitter van het College van Bestuur van de Onderwijsgroep Tilburg;
• de programmamanagers logistiek en human capital van Midpoint-Brabant.

Naast het algemeen bestuur zijn er 2 werktafels actief op de thema’s Innovatie en Human Capital.

Stuurgroep

De volgende stuurgroep leden zetten zich graag in voor Midpoint Brabant Smart Logistics:

Sandra Smits

Ik ben lid van de stuurgroep van MBSL omdat ik een positieve bijdrage wil leveren aan het verbinden van de 3 O’s op het gebied van logistiek in deze regio om daarmee logistiek in al zijn facetten nog beter op de kaart te zetten voor deze regio.

Sandra Smits, Voorzitter Midpoint Brabant Smart Logistics


“Ik zit in het bestuur van Logistiek Midden-Brabant omdat ik geloof dat je samen sterker staat en met samenwerking verder komt.”

Bas Holland, Voorzitter werktafel Innovatie – Midpoint-Brabant Smart Logistics


Jorn Versteijnen

“Door als Midpoint Brabant Smart Logistics samen te werken kun je groter denken en succesvoller worden door voorop te lopen.”

Jorn Versteijnen, Managing Director – Versteijnen Logistics


“De ontwikkeling van het logistieke cluster in de regio Midden Brabant is indrukwekkend. Dit heeft positieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt ( bedrijven en scholen), ben ik betrokken bij MBSL. MBSL is een uniek samenwerkingsverband van bedrijven, scholen en overheden, niet alleen gericht op economische ontwikkeling maar zeker ook op de ontwikkeling van werknemers.”

Peter van Ierland, Programmamanager Arbeidsmarkt – Midpoint Brabant


Wil Versteijnen

“Ik zit in de stuurgroep daar ik het belangrijk vind dat door de samenwerking tussen de logistieke bedrijven die al ontstaan is vanuit dit platform, de regio steeds meer kracht krijgt wat als een vliegwiel gaat werken en hiermee je straks, als je aan logistieke vraagstellingen denkt, niet meer om  Midden-Brabant heen kunt!”

Wil Versteijnen, Algemeen Directeur, GVT Group of Logistics BV


Florent Claassen

“Zitting in Midpoint Brabant Smart Logistics om –samen met elkaar- te werken aan een optimaal logistiek klimaat voor Midden –Brabant. Het succes zit hem in de korte lijnen tussen overheid, onderwijs/opleiding en logistieke ondernemers. Dat creëren we met elkaar binnen Midpoint Brabant Smart Logistics.”

Florent Claassen, Algemeen directeur – Claassen Logistics


Berend de Vries

“Tilburg ligt in de logistieke topregio Midden Brabant. Logistiek is voor ons onmisbaar. Om dagelijks goederen van en naar Tilburg te kunnen blijven vervoeren, zijn constante groei en ontwikkeling van de sector nodig. Daar zet ik me voor in. Onder andere door zitting te nemen in de stuurgroep van MBSL. Als overheid is onze rol ons netwerk open te stellen,  partijen bij elkaar te brengen en te verbinden. En we hebben een faciliterende en stimulerende rol. Faciliterend door proactief in te spelen op eisen die bedrijven aan vestigingslocaties stellen. Stimulerend door bijvoorbeeld de keten onderwijs-arbeidsmarkt te verstevigen. De logistieke sector is een spannende branche die nooit stilstaat, daar wil je toch deel van uitmaken?!”

Berend de Vries, Wethouder – Gemeente Tilburg


Twan van Lankveld

“Het sterke punt van dit platform is dat het wordt gedragen door een aantal zeer gedreven en actiegerichte ondernemers, die samen met de overheid en het onderwijs de sector willen versterken. Door gezamenlijke opgaven te benoemen en mogelijke oplossingen te creëren en uit te voeren, zijn we als platform van meerwaarde.”

Twan van Lankveld, Programma manager – Midpoint Brabant Smart Logistics


Rob van Opzeeland

“Kivits-Drunen heeft bewust voor Midden-Brabant gekozen als haar hoofdvestiging gezien de zeer centrale liggingen, de goede multimodale ontsluitingen en de beschikbaarheid van een hoogwaardig woon-werkklimaat. De koploper rol die de regio heeft op het gebied van sociale innovatie in logistiek én de leidende rol inzake logistiek voor e-commerce geeft het totale pakket met de ideale ligging voor Kivits Drunen. Om dit verder te versterken vind ik het belangrijk hier mijn medewerking aan te verlenen.”

Rob van Opzeeland, Algemeen directeur – Kivits-Drunen BV


“Logistieke bedrijvigheid is één van de belangrijkste pijlers waar de regio zich in profileert. Om enerzijds vraag en aanbod van goed opgeleid personeel, op korte maar zeker ook op lange termijn te borgen, moet MBSL als verbindingsorgaan leidend en daarmee sturend zijn. Anderzijds, voor het beroepsonderwijs is het van belang uit de eerste hand de ontwikkelingen binnen deze sector te volgen om het onderwijsaanbod actueel te houden.”

Fred van der Westerlaken, Voorzitter College van Bestuur – Onderwijsgroep Tilburg


Ronald Bakker

“De goede bereikbaarheid is een belangrijke asset voor de stad Waalwijk en de omliggende regio Midden-Brabant. Maar ook de samenwerking tussen ondernemers onderwijs en overheid in de regio is essentieel om de logistieke sector verder te kunnen helpen in hun ontwikkelingen. Door deze samenwerking is er meer duidelijkheid over de uitdagingen waar deze sector voor staat en zijn de voorstellen om deze uitdagingen het hoofd te bieden concreter en praktischer. Dit biedt niet alleen voordelen voor de bestaande logistieke sector maar ook voor nieuwe logistieke en aanverwante bedrijvigheid. Door zitting te nemen in het bestuur lever ik graag een bijdrage aan deze unieke samenwerking.”

Ronald Bakker, Wethouder – Gemeente Waalwijk