Topgesprek Congres Brabant Vastgoed: "Regionale multi helix samenwerking noodzakelijk bij gigantische bouwopgaven"

“Onze bouwopgave is zó groot, dit moet je wel aanvliegen vanuit een integraal beleid, op een behapbare (regionale) schaal en samen met multi helix partners. We nodigen de vastgoedsector uit om dit gezamenlijk op te pakken.”

Dat was de boodschap in het topgesprek over kansen in multi helix samenwerking tijdens het congres Brabant Vastgoed 2022 dat SPRYG op 20 april organiseerde in de LocHal in Tilburg. Lees hier het gesprek tussen Stephanie ter Borg (directeur REWIN West-Brabant), Bas Kapitein (directeur Midpoint Brabant / Midden-Brabant) en Ronald Bakker (wethouder economie, werk en mobiliteit gemeente Waalwijk en lid stuurgroep Midpoint Brabant Smart Logistics).

HET GESPREK

Inleiding

West- en Midden-Brabant hebben zich ontwikkeld tot een sterke logistieke en innovatieve regio. Zo staan Waalwijk-Tilburg en West-Brabant al een aantal jaren op nummer één en twee van de Nederlandse logistieke hotspots. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden focussen op innovatiekansen. Welke verbindingskansen zijn er met de andere opgaves zoals groen en circulair? Wat is de rol van de vastgoedsector? Hoog tijd voor een topgesprek over de kansen van de triple helix. Stephanie, Bas en Ronald, welke boodschap willen jullie de vastgoedsector willen meegeven. En wat is een multi helix samenwerking eigenlijk precies?

Multi helix samenwerking

Stephanie:

Triple helix gaat over de samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheden. Oftewel de drie O’s. Tegenwoordig spreken we van multi helix, omdat ook maatschappelijke partners en bewoners een nadrukkelijke rol spelen bij de samenwerking. Brabant heeft vier regionale ontwikkelorganisaties: REWIN voor West-Brabant, Midpoint Brabant voor Midden-Brabant, Agrifood Capital voor Noordoost-Brabant en Brainport voor Zuidoost-Brabant. De partners ontwikkelen samen programma’s en projecten waarvoor deze regionale schaal het meest efficiënt en effectief is.

Simpel gezegd: daar waar de gemeente het niet alleen kan en waarvoor de provincie net te groot is. Ook zorgen we voor de juiste verbindingen met marktpartijen, netwerken en financiers. We doen dit onafhankelijk. Zo benutten we de kracht van de regio, versterken we de ecosystemen op regionaal niveau en jagen we samen innovatie aan.

Bas:

Ook bij het onderwerp van dit congres, bouwvastgoed, is multi helix samenwerking van cruciaal belang. We benaderen de programma’s en projecten vanuit grote maatschappelijke opgaven als digitalisering, duurzaamheid en talentontwikkeling. De komende jaren komen er vele tienduizenden woningen bij in Midden- en West-Brabant. Tegelijkertijd willen bedrijven in onder meer de maakindustrie en logistiek zich hier doorontwikkelen om hun landelijke toppositie verder te versterken. De beschikbare ruimte moet dus efficiënt benut worden.

Naast slimme ruimtelijke oplossingen gaat digitalisering hierbij een cruciale rol spelen. Er komt ook een grote druk op het versneld bouwen van panden om de doelstellingen te bereiken. En dat terwijl we moeten voldoen aan de gestelde doelen van grote maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, zoals circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie. En voor al deze opgaven is het juiste talent nodig.

Ronald:

De bouwsector moet met steeds meer zaken rekening houden. Zoals het managen van de stikstofdepositie bij bouwprojecten, oftewel de stikstofoxiden en ammoniak in de lucht die weer op de grond terecht komen. Daarnaast de PFAS-regels (poly- en perfluoralkylstoffen). Bij verplaatsen van grond mag de bodem waar de grond naartoe gaat niet vuiler worden door PFAS. En een belangrijk aandachtspunt is ook het vinden van mensen met de juiste opleiding en bagage om het werk te doen.

Precies op deze punten kunnen we vanuit de multi helix aanpak zorgen dat vastgoedprojecten versneld van de grond komen: de gemeenten als voorwaardenscheppende partij, onderwijs voor aanwas van de juiste mensen en ondernemingen om het daadwerkelijk te realiseren. De rol van de gemeenten is ook om dat extra zetje te geven om zaken van de grond te krijgen en aan te jagen. Projecten zijn vaak ambitie gedreven en niet altijd vanaf het eerste moment rendabel. Als overheid kun je net die duw geven die kansrijke vastgoedprojecten nodig hebben.

Maatschappelijke transitieopgaven

Stephanie:

De visie voor de grote transitieopgaven formuleren én het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de vraagstukken van morgen doen we samen met de multi helix partners. Die moeten we vervolgens vertalen naar uitvoering in de praktijk. Oftewel: hoe krijgen we mensen en organisaties in beweging? Dit kun je niet in je eentje. We moeten niet alleen integrale beleidsplannen ontwikkelen, maar juist ook zorgen voor een geïntegreerde implementatie.

Bas:

Onze beide regio’s zijn sterk in de maakindustrie en logistiek. Deze sectoren zijn complementair aan elkaar en zijn heel relevant voor de vastgoedsector. De crossovers van onze samenwerking zie je onder meer in de zestien gezamenlijke projecten die Midden- en West-Brabant samen doen in het kader van de Regio Deal Makes and Moves. Allemaal multi helix projecten met ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke partners. Waar het landelijk beleid voorheen ging om topsectoren, draait het regeerakkoord nu om de grote maatschappelijke transitieopgaven. In onze regio leggen we dus de focus op duurzaamheid, digitalisering en talentontwikkeling.

Stephanie:

In West-Brabant vervullen we met REWIN eenzelfde rol. Ook wij zetten steeds meer maatschappelijke opgaven centraal. In de (high tech) maakindustrie en logistiek zijn beide regio’s sterk. Verder leggen wij het accent op agrofood/biobased (plant-based economy) en creatieve dienstverlening. Daarnaast zetten wij in op een aantal programma’s rondom startups en het innovatieve MKB.

Ronald:

We zullen bij het ontwikkelen van vastgoed vooral een goede balans moeten hebben tussen grote, middelgrote en kleinschalige bedrijven. We zoeken dan ook nadrukkelijk naar partijen die elkaar aanvullen en versterken. Ook is het van belang dat we de behoeften en wensen van bewoners nadrukkelijk betrekken bij de vastgoedontwikkeling op bedrijventerreinen.

Vertaling naar de praktijk

Stephanie:

De opgaven waar we voor staan zijn niet alleen heel groot, maar ook totaal anders dan we tot nu toe hebben meegemaakt. We zullen dan ook met nieuwe creatieve oplossingen moeten komen, zoals voor distributie in en rond de stad. Dit gaat niet alleen over voorkomen dat allerlei busjes de stad in rijden en stimuleren van elektrisch vervoer, maar ook over het bouwen van nieuwe typen gedeelde logistieke hubs aan de rand van de stad.

Een ander voorbeeld is wel de ontwikkeling van een bedrijventerrein als het Agrofoodcluster Nieuw Prinsenland. Daar worden concrete mogelijkheden geboden om winstgevend samen te werken. Productie van groen, gas en windenenergie en de uitwisseling van warmte zijn de basis. Tevens wordt ook gekeken naar het vestigen van bepaalde bedrijven die een meerwaarde kunnen leveren t.o.v. elkaar zoals uitwisseling personeel, reststoffen of kennis. Voorbeeld: voor zuiver water kan gebruik worden gemaakt van de waterzuiveringsinstallatie gekoppeld aan de suikerfabriek. De warmte die vrijkomt wordt in aanpalende glastuinbouwbedrijven gebruikt. Om dit ook op kleine schaal aan te jagen zetten Midpoint Brabant en REWIN in op het project S4G op bedrijventerreinen.

Bas:

Duurzaamheid staat bovenaan onze prioriteitenlijst. Onder de naam Up New hebben we in Midden-Brabant een circulair economie programma ontwikkeld. We kijken hierbij hoe je de hele keten circulair kunt maken. Dit doen we onder meer voor de bouwsector. Hiervoor hebben we een online portal voor informatie en inspiratie, ontwikkelen we fysieke maakplekken in de regio en adviseren we mkb-bedrijven. Steeds in samenwerking met ondernemingen, onderwijs, overheid en natuurlijk de vastgoedsector.

Zo zijn we onlangs met zes organisaties uit Midden-Brabant een samenwerking gestart voor oplossingen om geoogste materialen rendabel opnieuw in te zetten in bouw-, renovatie- en restauratieprojecten. Opdrachtgevers verlangen steeds vaker van sloopbedrijven dat ze circulair slopen, oftewel deze materialen een tweede leven geven.

In Interreg, een grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen, werken we samen om circulariteit in de bouw te bevorderen. Midpoint Brabant is hier penvoerder. REWIN en Midpoint Brabant zijn beide onderdeel van ENZuid waar circulaire bouwdemo’s worden ontwikkeld. Ook hier zijn we als Midpoint Brabant penvoerder.

Voor de energietransitie heeft Regio Hart van Brabant een Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS). We hebben hier als enige regio de K van klimaat aan toegevoegd, omdat we geloven in een integrale aanpak van duurzaamheid.

Ronald:

Efficiency door robotisering betekent ook optimaal benutten van de ruimte (‘de hoogte in’). In onze regio zijn hier legio voorbeelden van, zoals de slimme e-commerce systemen bij bedrijven als bol.com en de robots bij Versteijnen Logistics die van boven naar beneden werken en vice versa. Van m2 naar m3 dus.

Kennis en vaardigheden

Bas:

Wij kijken in onze regio’s niet alleen naar de technologische kant, maar vooral ook naar mensgerichte innovatie en naar welk gedrag daar bij hoort. Onze regio’s hebben een uniek kennisprofiel met mensgerichte opleidingen op universitair-, hbo- en mbo-niveau. Op het gebied van kunstmatige intelligentie is MindLabs in de Tilburgse Spoorzone een concreet voorbeeld van hoe we AI niet puur voor de technologie maar vooral mensgericht ontwikkelen, zowel wetenschappelijk als praktisch. Het onderwijs is letterlijk op alle niveaus geïntegreerd in MindLabs.

Ronald:

Voldoende personeel werven, dat is de grote uitdaging om de grote transitieslag te kunnen volgen. Zeker ook in de bouwsector.

Bas:

Voor al deze opgaven zijn mensen nodig die hiervoor de competenties hebben. Het onderwijs is de eerste stappen aan het zetten, maar er moeten nog flinke slagen gemaakt worden. Onderwijsinstellingen zullen er versneld en structureel mee aan de slag moeten, ondernemingen zullen hun medewerkers de ruimte moeten geven voor bij- en omscholing en overheden hebben een faciliterende rol.

Er zijn de komende jaren vele duizenden banen nodig om de duurzaamheidstransitie te realiseren, ook in de bouw. Hetzelfde geldt voor digitalisering. We zetten dan ook in op een leven lang leren. We stimuleren mensen van alle leeftijden om kennis en vaardigheden te ontwikkelen voor beroepen in duurzaamheid en digitalisering, onder meer via bij- en omscholingsprogramma’s.

Stephanie:

Ja, zo zie ik het ook. Enerzijds moeten we ervoor zorgen dat de professional van de toekomst bij voorkeur samen in en met het bedrijfsleven wordt opgeleid. Bijvoorbeeld in learning communities waarin je gezamenlijk werkt aan opgaven. Anderzijds betekent het ook constant inzetten op leven lang leren. Maar laten we ons ook geen illusies maken want extra mensen aantrekken voor een bepaalde sector betekent concurrentie voor een andere. Dus we moeten vooral ook kijken hoe we dit anders, slimmer, efficiënter kunnen organiseren en wat daar voor nodig is.

Bas:

Sinds medio vorig jaar werken we met de regio’s De Baronie en Hart van Brabant samen in SRBT (Stedelijke Regio Breda-Tilburg). Met dit verstedelijkingsakkoord gaan we de verstedelijkingsopgaven naar de praktijk omzetten.

Uitnodiging tot samenwerking

Stephanie, Bas en Ronald tot slot:

Als triple helix organisaties nodigen REWIN en Midpoint Brabant de vastgoedsector uit om de grote maatschappelijke bouwopgaven samen met ons op te pakken.

Meer info over REWIN en Midpoint Brabant:

www.rewin.nl

www.midpointbrabant.nl

 


CIRCO Track (start 19 mei): Luiers en incontinentiemateriaal

De Nederlandse economie moet in 2030 voor 50% circulair zijn en in 2050 zelfs voor 100%. Dat vraagt om aanpassingen in de manier van (samen)werken en ondernemen. Om ketens te activeren en te leren om circulair te werken, worden CIRCO Tracks georganiseerd. Bedrijven die deelnemen aan deze tracks krijgen praktische handvatten waarmee ze direct aan de slag kunnen in hun eigen bedrijf en keten om waardeverlies om te zetten in waardecreatie.

Jaarlijks worden in Nederland ca. 2 miljard luiers en incontinentiemateriaal weggegooid en als restafval verbrand, ca. 400.000 ton. Om met de keten te verkennen hoe deze afvalstroom kan worden omgebogen, start CIRCO op 19 mei in samenwerking met Up New, powered by Midpoint Brabant Circulair, de driedaagse CIRCO Track Luiers en incontinentiemateriaal. Deze track bestaat uit drie workshoprondes:

 1. Initiate (19 mei, 13.00 – 17.00 uur, fysiek)
 2. Ideate (2 juni, 13.30 – 17.00 uur, online)
 3. Implement (14 juni, 13.00 – 17.00 uur, fysiek)

Waarom mee doen? 

Naast dat tijdens de CIRCO Track wordt bekeken hoe de afvalstroom van luiers en incontinentiemateriaal kan worden verminderd, wordt ook bekeken wat dit betekent voor de logistiek van de inzameling en verwerking. Alle routes worden verkend: van herbruikbare producten, biobased materialen tot recycling en vergisting.

Voor wie? 

Ondernemers die willen ontdekken wat Circulaire Economie inhoudt en hoe je het abstracte concept praktisch inzet voor jouw product en businessmodel. Bijvoorbeeld:

 • Producenten en distributeurs van luiers en incontinentiemateriaal
 • Toeleveranciers van de producenten
 • Groot gebruikers, zorginstellingen
 • Inzamelaars, afvalverwerkers en recyclingbedrijven

Wat levert het op?

Tijdens deze CIRCO Track ontdek je samen met ketenpartners circulaire business kansen en werk je er één uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf. Het samenwerken binnen de keten maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar. Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools. Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Hoe ziet het vervolg eruit?

Na deze track wordt er onder begeleiding Midpoint Brabant Circulair (Up New) zoveel mogelijk naar gestreefd de plannen een vervolg te geven.

Meer informatie en aanmelding

Bekijk voor meer informatie de flyer of de website van CIRCO. Aanmelden is mogelijk aan via deze link.


Tweede editie van Textour in Tilburg: wie doet er mee?

Van donderdag 19 tot en met zondag 22 mei 2022 vindt de tweede editie plaats van de Textour. Dit is onderdeel van het festival Textilium Futura en is een inspirerende wandelroute in Tilburg met presentaties over textiele kunst en ontwikkelingen in de textielindustrie op het gebied van technologie en duurzaamheid. Aan het evenement doen bedrijven, ontwerpers, kunstenaars en vele anderen mee die een actieve rol spelen op dit gebied. Wil je ook meedoen? Meld je dan aan via info@textilium.nl.

De Textour gaat uitbreiden van 2 naar 4 dagen en van 13 naar 25 routepunten. In het afgelopen jaar was het centrum van Tilburg het decor van de Textour, dit jaar concentreert de route zich in het Museumkwartier, in en rondom het gebied dat loopt van het Wilhelminapark via het Smitspad naar het Drögepand.

Joris van Riel, bedenker en drijvende kracht achter Textilium Futura en tevens projectmanager Circulaire Economie Textiel en Leder bij Midpoint Brabant Circulair:

“Ondanks de coronamaatregelen bezochten in 2021 al 8.500 belangstellenden het evenement. Naast QR-codes gaan we dit jaar ook op andere verrassende manieren inspireren en informatie verstrekken. De Textour is grotendeels vrij toegankelijk. Voor enkele onderdelen koop je een kaartje, zoals voor een workshop of lezing, en combinaties met een drankje of een lunch. Voor de zakelijke markt vindt op donderdag 19 mei op uitnodiging een wandeling plaats met aansluitend een netwerkborrel.”

Textilium Futura

De jaarlijkse Textour groeit uit naar een uitgebreid Textilium Futura programma in 2024, ook dan met de stad Tilburg als podium. Dit evenement van internationale allure brengt de toekomst van textielindustrie in beeld en sluit naadloos aan bij de ambitie van de gemeente Tilburg om in 2045 een 100% circulaire maakstad te zijn.

Textilium Futura werkt nauw samen met Midpoint Brabant, de economische ontwikkelingsorganisatie van ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke instanties in Midden-Brabant. Met het initiatief Up New Textiles stimuleert Midpoint Brabant ondernemingen, studenten en bewoners om aan de slag te gaan met circulaire ondernemen in textiel.

 

           


Jaarverslag Midpoint Brabant 2021: Ondanks corona toch vele highlights

Het jaarverslag 2021 van Midpoint Brabant is uit: een bloemlezing van projecten die het afgelopen jaar in het oog zijn gesprongen.

Net als in de hele wereld was 2021 vanwege corona ook in Midden-Brabant een woelige tijd. Desondanks zijn er ook vele mooie en vernieuwende initiatieven geweest. Zo prees Hare Majesteit Koningin Máxima in januari bij een virtueel werkbezoek de flexibele aanpak van de arbeidsmobiliteit in deze regio, juist in deze periode. Op het gebied van circulaire economie schoten de projecten van het nieuwe concept Up New als paddenstoelen uit de grond, voor sectoren als bouw, food, textiel en leder. En samen met toonaangevende organisaties heeft Midpoint Brabant met het Smart MKB programma een vliegende start gemaakt bij het helpen van bedrijven bij een datagedreven manier van werken.

2021 is ook het jaar waarin Tilburg-Waalwijk voor de derde keer op rij logistieke hotspot van Nederland werd. Onder de toepasselijke naam Makes and Moves combineerden Midden- en West-Brabant in een Regio Deal maar liefst zestien projecten in de maakindustrie en logistiek. En als dé leisure regio van Nederland is Midden-Brabant met House of Leisure de grote motor van de Van Gogh Homeland Experience dat het afgelopen jaar van verkenning naar ontwerpfase is ingegaan.

Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant, kijkt vooral ook vooruit:

“Samen met ondernemingen, onderwijs, overheden en overige partners hebben we intensief gewerkt aan een meer missiegedreven strategische koers, met een centrale rol voor de grote maatschappelijke opgaven en het unieke kennisprofiel van onze regio.”

Het jaarverslag met de highlights van 2021 vind je hier. 


(Video) Up New centra zijn places to be voor de circulaire economie

“Up New centra zijn places to be voor de circulaire economie. Plekken waar mensen samenkomen en geïnspireerd worden voor nieuwe circulaire ideeën.” Dat zegt Herman Gels, programmamanager Midpoint Brabant Circulair, in een video in het kader van de landelijke Week van de Circulaire Economie die onlangs plaatsvond. Ook introduceert hij de nieuwe online portal up-new.nl (website, LinkedIn, Instagram) die je verder helpt als je serieus met circulair ondernemen of onderwijs aan de gang wilt.

Als wethouder circulaire economie gemeente Tilburg benadrukt Bas van der Pol het belang van deze centra in het versnellen naar een circulair Midden-Brabant. “Als kennisinstellingen, onderwijs, ondernemingen, overheden én inwoners moeten we die nieuwe grote kansen beetpakken. Want we hebben een gouden sleutel in handen”, aldus Bas.

Ondernemer Patrick Welp van Vodde maakte al eerder gebruik van de kennis en ervaring van Up New Textiles. Zijn concept om van gebruikt textiel (vodden) circulaire sokken te maken, werd onlangs zelfs bekroond met de nationale KvK Impact Award. Koos de Wolf, chefkok van restaurant De Houtloods in de Tilburgs Spoorzone, vertelt in de video geïnspireerd over radicaal denken over voeding. Zoals luxe eten duurzaam maken, bijvoorbeeld door kaviaar op basis van zeewier te maken en veel met groenten te werken. Voor de bouwsector staat Up New Bouw al in de steigers. Stijn van der Weegen, directeur Bouw bij Van der Weegen Bouwgroep, legt uit wat de plannen zijn de nieuwe bouwhub, een soort tweedehands bouwmaterialenhandel, waar diverse bouw- en slooporganisaties samen met Midpoint Brabant bij betrokken zijn.

Bekijk hier de Up New video.

https://youtu.be/eC5Mh-YeWyQ

 

 

 


Horeca Food Waste Challenge 2022

Ruim 51 miljoen kilo voedsel gaat in de Nederlandse horeca de prullenbak in. Veel voedsel én veel geld dat weggegooid wordt. Dat kan anders, en daar zijn veel horecaondernemers gelukkig ook mee bezig. Om hen daarbij te helpen, organiseren het programma Up New Food van Midpoint Brabant Circulair en Rabobank de Horeca Food Waste Challenge 2022. Inschrijven kan vanaf nu!

Samen meer resultaat
Na 14 maart bespreek je jouw doelen in een intakegesprek met WasteWatchers. Daarna volgt een 0-meting bij jou in de zaak. In april ontmoet je de andere ondernemers in een inspiratiesessie. Vanaf dat moment heb je 4 weken de tijd om zoveel mogelijk te besparen en jouw persoonlijke doel te behalen. Daarna volgt de ­1-meting, nu kunnen we appels met appels vergelijken. Eind mei sluiten we af met de resultaten en de module toekomst. Ben jij de winnaar? Dan sta jij in de spotlights bij het Hap Stap Festival in Tilburg op 6 juni!

Plek voor slechts 20 ondernemers
Er kunnen maximaal 20 ondernemers meedoen. Up New Food en Rabobank ­investeren hierin omdat ze het verminderen van voedselverspilling belangrijk ­vinden. Ook Een Gezond Leisureklimaat investeert om die reden in deze challenge. Daardoor zijn er voor jou als ondernemer geen kosten aan verbonden.

Meedoen? Stuur een e-mail vóór 14 maart
Heb jij een restaurant of eetcafé in de gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg of Waalwijk? En wil je geld, voedsel en CO₂ besparen? Schrijf je dan snel in voor de Horeca Food Waste Challenge! Dat doe je door een e-mail te sturen naar projectleider Nicole van Hoof via nicolevanhoof@midpointbrabant.nl. Er is plaats voor 20 ondernemers, dus wacht niet te lang!

Meer informatie?

 • Wil je meer informatie over Up New Food? Klik hier.
 • Wil je meer informatie over Een Gezond Leisureklimaat? Klik hier.


(Aftermovie) Up New event: circulariteit als lucratief verdienmodel

In 2050 moet de Nederlandse economie 100% circulair zijn. Het Midpoint Brabant programma Up New gelooft dat dit kansen biedt voor ondernemers die het aandurven hier vandaag al op in te spelen.

Wil je meer weten over circulair ondernemen en hoe je dit om kunt zetten tot een lucratief verdienmodel? Bekijk dan de hier de aftermovie van het Up New event 'Circulariteit als lucratief verdienmodel’. Het event vond plaats op 8 februari in Station88 en was onderdeel van de Week van de Circulaire Economie van Versnellingshuis Nederland circulair.

Tijdens het event gaven o.a. restaurant De Houtloods, Vodde en Bouwend Nederland inspirerende voorbeelden over hoe circulair te ondernemen met een lucratief verdienmodel. Zo zet De Houtloods in op het voorkomen van voedselverspilling, maakt Vodde hippe sokken van weggegooid textiel en geeft Bouwend Nederland aan dat de bouwwereld steeds vaker sloopmateriaal (her)gebruikt.

Meer weten over circulair ondernemen?

Ben jij geïnteresseerd in circulair ondernemen? Volg dan Up New op LinkedIn of Instagram óf via de Up New website.

https://youtu.be/al2znAQS75Q

 


Een Gezond Leisureklimaat & Up New: samen circulair

Meer bomen en planten op je bedrijf, regenwater gebruiken voor je eigen business, communicatie met gasten over je duurzame verhaal, zomaar een paar acties waar het Midpoint Brabant programma Een Gezond Leisureklimaat recreatieondernemers dagelijks mee helpt.

Maar…. steeds vaker geven we ondernemers ook circulaire tips
Hoe kun je afval nog beter scheiden? Welke materialen kun je hergebruiken? En hoe verminder je voedselverspilling? In rap tempo is circulair ondernemen een ding geworden. Niet alleen bij ons, maar in heel Midden-Brabant.

Want wat als afval geen eindstation meer is, maar juist een begin?
Wat als je appelschillen verzamelt en er leer van maakt? Dat kunnen zomaar hele interessante sneakers worden (kijk maar eens bij Komrads in België). Of sinaasappelolie of schoonmaakmiddelen van sinaasappelschillen zoals bij PeelPioneers hier in Nederland? Dan heb je een heel interessante businesscase én bescherm je de aarde tegelijk. Yes, dat willen we!

Up New hengelt naar circulaire pioniers
Om ondernemers beter te helpen met circulaire tips, werken we nu samen met Up New, dat is óók een club binnen Midpoint Brabant. Up New hengelt naar circulaire pioniers. Start-ups die van afval iets máken of iets nieuws bedenken, waardoor helemaal geen afval meer ontstaat, grondstoffen niet uitput raken of elders in de wereld ellende veroorzaken (waar wij vaak geen weet van hebben). Up New geeft ze vleugels door ze te helpen met financieel en praktisch advies.

Een Gezond Leisureklimaat maakt de cirkel rond
Een Gezond Leisureklimaat heeft contact met recreatieondernemers in de hele regio. We zien en horen wat er speelt én waar ze tegenaan lopen als het gaat om duurzaam ondernemen in real-life. Met sprekende voorbeelden – bijvoorbeeld van de sinaasappelschillen, kunnen we leisure-ondernemers inspireren. Bijvoorbeeld om de schillen na het persen te bewaren en te laten ophalen door Start-up X, die er weer olie van maakt. Ook kunnen we mensen met een mooie missie aan elkaar koppelen.

Samen in een stroomversnelling
Kortom: samen zorgen Een Gezond Leisureklimaat en Up New ervoor dat zowel recreatieondernemers áls circulaire pioniers in een stroomversnelling komen. En dat moet ook, want we hebben een missie: samen brengen de Nederlandse economie in 2050 naar 100% circulair.

Meer weten over Up New en Een Gezond Leisureklimaat?

 • Bekijk hier de website van Up New.
 • Bekijk hier de website van Een Gezond Leisureklimaat.

Energietransitie nu ook op website Midpoint Brabant

In januari is Midpoint Brabant gestart met het programma Energietransitie. De activiteiten van Stichting MOED zijn overgegaan naar Midpoint Brabant en ook is er een nadrukkelijke koppeling met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Programmamanager Joost Ploos van Amstel werkt intussen aan een integraal energietransitieprogramma voor Midden-Brabant.

De regionale ontwikkelingen rondom de energietransitie kun je vanaf nu volgen via de website van Midpoint Brabant: https://www.midpointbrabant.nl/sectoren/energietransitie/


Tilburgse sokkenfabrikant Vodde wint KVK Impact Award 2021

Dit is een publicatie van de KVK Innovatie Top 100.

De jonge Tilburgse sokkenfabrikant Vodde heeft de KVK Impact Award 2021 gewonnen. Deze award wordt uitgereikt aan bedrijven die tijdens de huidige coronacrisis een innovatief product op de markt hebben gebracht. Vodde geeft oud textiel een nieuw leven door er allerlei soorten kwaliteitssokken van te maken. Oprichter Patrick Welp kwam op het idee door een combinatie van factoren: zijn ongenoegen over de misstanden in de textielwereld -waarin hij al ruim vijftien jaar werkzaam is- en pure noodzaak. Aan het begin van de pandemie vielen de aanvoerlijnen voor sampling en orders volledig weg. Daarom bouwde hij zijn eigen sokkenfabriek, direct naast het TextielMuseum in Tilburg. Vodde kreeg bijna 500 stemmen van het Nederlandse publiek.

Vodde is mede ontstaan door een samenwerking met Midpoint Brabant Circulair, aanjager van de circulaire textieleconomie in Midden-Brabant.

Lees hier het gehele artikel.

 


Lancering Vodde 

Hoe het precies zit met de circulaire sokken van Vodde, vertellen oprichter Patrick Welp en Herman Gels, programmamanager Circulaire Economie bij Midpoint Brabant, in deze video welke gemaakt is ten tijde van de lancering van Vodde.

Circulaire textiel

Meer weten over circulaire textiel? Bekijk ook eens de website van Up New, powered by Midpoint Brabant. Up New is het nieuwe merk waaronder Midpoint Brabant Circulair haar activiteiten uitvoert met als doel om de circulaire economie in de regio Midden-Brabant te versnellen.

 

https://youtu.be/XTZG9rqKWaI